Η μνήμη της τιμάται στις 30 Ιουλίου

 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.